Školní družina

1. Organizace činnosti

a) Rozvrh ŠD:

pondělí    11.30 – 15.30
úterý       11.30 – 15.30
středa     11.30 – 15.30
čtvrtek    11.30 – 15.30
pátek      11.30 – 15.30

b/ Žáci se přihlašují do ŠD zápisním lístkem, kde je uvedena doba odchodu žáka ze ŠD a podpis zákonného zástupce žáka.

c/ Žák se odhlašuje písemnou formou s podpisem svých zákonných zástupců.

d/ Rodiče žáka platí pravidelný měsíční poplatek ve výši 100Kč, který je určen na věci denní potřeby dětí ve ŠD.

e/ Rodiče nebo zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí p. vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo odchod ze ŠD jindy či s jinou osobou než je obvyklé sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně nebo telefonicky.

Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce sdělí písemně. 

f/ Ve školní družině pobývají pod dozorem p. vychovatelky také žáci, kteří nejsou do ŠD trvale přihlášeni / při dělených hodinách, při neplánovaném přerušení výuky, čekající na autobus/ a jsou tedy povinni dodržovat po tuto dobu Řád školní družiny.

Žáci docházející v době provozu ŠD do kroužků jsou uvolňováni podle potřeby.

g/ P. vychovatelka žáky do ŠD přebírá od vyučujících po skončení vyuč. hodiny v hale školy.

h/ Dokumentace ŠD:  zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, přehled vých. vzdělávací práce, docházkový sešit

2. Činnosti družiny

Družina realizuje vých. vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.