Školní družina

1. Organizace činnosti

a/ Provoz:

Ranní družina:       PO - PÁ  6:45 – 7:30

Odpolední družina: PO – ČT   11:30 – 16:00

                             PÁ            11:30 - 15:30

b/ Žáci se přihlašují do ŠD zápisním lístkem, kde je uvedena doba odchodu žáka ze ŠD a podpis zákonného zástupce žáka.

c/ Žák se odhlašuje písemnou formou s podpisem svých zákonných zástupců.

d/ Rodiče žáka platí pravidelný měsíční poplatek, který je určen na věci denní potřeby dětí ve ŠD.

e/ Rodiče nebo zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí p. vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo odchod ze ŠD jindy či s jinou osobou než je obvyklé sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce sdělí písemně. 

f/ Žáci docházející v době provozu ŠD do kroužků jsou uvolňováni podle potřeby.

g/ Paní vychovatelka si  žáky do ŠD přebírá postupně od vyučujících po skončení vyuč. hodiny.

h/ Dokumentace ŠD: zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, přehled vých. vzdělávací práce, docházkový sešit

Platby:

Úplata za ŠD pro školní rok je stanovena na 100,- / měsíc, děti se zkrácenou docházkou (čekající na autobus, zájmový kroužek, pouze ranní družina) 50,- / měsíc. Poplatek je splatný do 30. září na období září – prosinec (tj. 400,- Kč/zkrácená docházka 200,- Kč) a do 31. ledna za období leden – červen (tj. 600,- Kč/ zkrácená docházka 300,- Kč).

Poplatky se hradí převodem na účet 1446328339/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

 

2. Činnosti družiny

Družina realizuje vých. vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.

3. Kontakt

Tel.: 797 971 184